SKLEP INTERNETOWY PROWADZONY JEST PRZEZ:

Futuro Fashion Ltd. z adresem 40-44 Uxbridge Road, Craven House Ground Floor, London, England, W5 2B z zakładem w Polsce pod adresem: Futuro Fashion Ltd., Wielicka 25/304, 30-552 Kraków, NIP: 6793141298

ADRES DO ZWROTÓW

Futuro Fashion Ltd.

Wielicka 25/304

30-552 Kraków

Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Futuro Fashion Ltd. dostępny pod domeną www.futurofashion.co.uk , za pośrednictwem którego Futuro Fashion Ltd. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Towarów;

Dzień Roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.);

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.futurofashion.co.uk, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380)

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380);

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi, recenzje towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego;

Towary – produkty sprzedawane przez Futuro Fashion Ltd. za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. Wirtualny koszyk dostępny jest także dla niezarejestrowanych użytkowników;

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.futurofashion.co.uk (dalej: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”), składania zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym www.futurofashion.co.uk, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady umieszczania przez Klientów Materiałów w Sklepie.

2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest: a) urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wszystkie wyłączyć. Do dokonywania zamówień konieczne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, agitacyjnej, politycznej oraz wszelkiej sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

4. Futuro Fashion Ltd. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

5. Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.

6. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu a także bez rejestracji co jednakowoż ograniczać może niektóre funkcjonalności Sklepu.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą oraz rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.payu.pl/ oraz w oparciu o regulaminy banku klienta. 

8. Klienci mogą porozumiewać się z Futuro Fashion Ltd. poprzez adres mailowy info@futurofashion.pl,  telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 306 70 90 oraz za pośrednictwem kanałów social media Futuro Fashion Ltd. Koszty korzystania przez Klienta ze ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

II. REJESTRACJA

1. W celu zakupu Towaru w Sklepie Klient może założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, co znacząco ułatwia korzystanie ze Sklepu oraz pomaga lepiej wykorzystać wszystkie funkcjonalności Sklepu.

2. W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

3. Rejestracja w Sklepie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

4. W celu dokonania Rejestracji przy wykorzystaniu formularza, Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail, hasła, imienia oraz płci, zaakceptowania Regulaminu, polityki cookies oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych.

5. W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień.

6. Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.

7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

8. Klient może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres email: info@futurofashion.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego. Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.

III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Futuro Fashion Ltd. za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na adres info@futurofashion.co.uk bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 12 306 70 90, za pośrednictwem kanałów social media Futuro Fashion Ltd. Koszty korzystania przez Klienta ze ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. Klient może zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w której zostały zamieszczone nie merytoryczne lub nie na temat wpisy na stronie Sklepu, recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem Sklepu, w której zostały zamieszczone wpisy, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). Futuro Fashion Ltd. zastrzega sobie możliwość kontroli i dopuszczania Materiałów do publikacji w aspekcie przestrzegania powyższych zasad. Futuro Fashion Ltd. stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa, nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

a) oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;

b) oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;

c) zamieszczając dany Materiał w Sklepie (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na stronie Sklepu, recenzje itp.), udziela Futuro Fashion Ltd. licencji na korzystanie przez nią z tych materiałów. Licencja ta obejmuje korzystanie przez Futuro Fashion Ltd. z Materiałów w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Futuro Fashion Ltd. bez ograniczeń czasowych a także w okresie dziesięciu lat zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Futuro Fashion Ltd.

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu złożenia zamówienia Klient powinien zalogować się na Konto albo wybrać złożenie zamówienia bez Rejestracji.

2. Zamówienie Towarów w Sklepie można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty. Zamówienie może także nastąpić drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 12 306 70 90 w godzinach pracy infolinii.

3. Potwierdzenie następuje poprzez wybór przycisku „Potwierdź zakup” (lub równoznaczny).

4. W Sklepie przy każdym Towarze na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz cena takiego Towaru.

5. Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:

a. Kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.

b. Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez Futuro Fashion Ltd. w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.

6. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa w ust. 10 poniżej.

7. Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.

8. Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail). W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT, dodatkowo konieczne jest podanie nazwy firmy i numeru NIP.

9. Klient wybiera sposób dostawy (sposób dostarczenia Towaru). W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub płatności Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych (danych adresowych), niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez Futuro Fashion Ltd.

10. Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Towary, koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Klienta sposobem płatności oraz przewidywany czas realizacji zamówienia. Następnie Klient, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „potwierdź zakup” (lub równoznaczny).

11. Futuro Fashion Ltd. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia konieczności potwierdzenia zamówienia płatnego przy odbiorze poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej e-mail, (który będzie wysyłany po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail), lub w zakładce „Moje Konto” (lub równoznacznej) na stronie internetowej Sklepu lub dokonać innej weryfikacji prawidłowości złożonego zamówienia. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie 7 dni od daty ich złożenia, mogą zostać automatycznie anulowane.

12. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Futuro Fashion Ltd. poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta.

13. Informacja o dostępności Towarów widnieje na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.

14. W przypadku ograniczonej dostępności Towaru, Futuro Fashion Ltd. poinformuje Klienta o braku Towaru, wydłużeniu terminu realizacji zamówienia lub anulowaniu zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia przez Futuro Fashion Ltd. w wypadkach, gdy Futuro Fashion Ltd. będzie do tego uprawnione.

15. Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Towarów może mieć charakter szacunkowy. Futuro Fashion Ltd. dołoży wszelkich starań, aby Towary były dostępne na bieżąco.

16. Futuro Fashion Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego za pomocą których dokonuje zamówienia.

17. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Futuro Fashion Ltd. oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.

18. Umowa pomiędzy Futuro Fashion Ltd. a Klientem zostaje zawarta:

a) w odniesieniu do Towarów, za które Klient dokonuje płatności z góry z chwilą otrzymania przez Futuro Fashion Ltd. zapłaty ceny;

b) w odniesieniu do Towarów za które cena płatna jest przy odbiorze z chwilą złożenia zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że własność towaru przechodzi na nabywcę z chwilą wydania mu towaru i zapłaty ceny.

19. Futuro Fashion Ltd. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odbiera Towaru dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej lub w inny sposób określony Regulaminem, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej, punktu odbioru podmiotu świadczącego usługi kurierskie, paczkomatu lub zamawiając Towar przy wyborze sposobu płatności jako płatności z góry, nie uiszcza takiej opłaty i nie potwierdza złożonego zamówienia w terminie siedmiu dni.

20. Jeśli podczas korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Sklepu (w szczególności podczas rejestracji konta lub podczas dokonywania zamówienia) Klient poda błędne lub nieprawdziwe dane osobowe albo dane osobowe innego podmiotu danych niż Klient, Futuro Fashion Ltd. zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych. Futuro Fashion Ltd. w miarę możliwości, wykorzystując dostępne formy kontaktu, poinformuje Klienta o fakcie usunięcia takich danych oraz o konieczności przekazania Futuro Fashion Ltd. poprawnych danych.

21. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych albo danych osobowych innego podmiotu niż Klient, Futuro Fashion Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

V. TOWAR

1. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Futuro Fashion Ltd. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VI. ZMIANY W ZAMÓWIENIU

1. Klient może dokonywać zmian w Wirtualnym Koszyku aż do momentu złożenia zamówienia, przy czym status realizacji zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta w zakładce „Moje konto” (lub równoważnej). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów zamówienia wybranych do Wirtualnego Koszyka.

2. Zmiany w adresie dostawy wskazanym przez Klienta mogą być dokonywane wyłącznie do chwili złożenia zamówienia. W innym wypadku Klient może dokonać takich zmian wyłącznie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, składając tam odpowiednią dyspozycję.

VII. DOSTAWY

1. Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile Futuro Fashion Ltd. nie zdecyduje się realizować zamówień na Towary także w inne dni. Futuro Fashion Ltd. przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie, zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). W przypadku zamówień na Towary płatnych przed terminem dostawy (z góry) Futuro Fashion Ltd. przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). Dostawa Towarów może być realizowana także przez osoby trzecie powiązane kapitałowo lub osobowo z Futuro Fashion Ltd.

2. Realizacja zamówienia następuje jedynie, jeżeli dane adresowe wskazane przez Klienta nie budzą wątpliwości. Wszelkie wątpliwości dotyczące danych adresowych będą na bieżąco wyjaśniane z Klientem, który złożył dane zamówienie. Futuro Fashion Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.

3. Dostawa Towarów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Wysyłka i zwroty”.

4. Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Futuro Fashion Ltd. o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@futurofashion.pl Futuro Fashion Ltd. sugeruje sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.

VIII. FORMY PŁATNOŚCI I ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Podczas składania zamówienia Klient ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:

a) Płatność przy odbiorze,

b) Płatność przelewem lub kartą przy pomocy PayU,

2. Klient może złożyć zamówienie z dostawą na terytorium Unii Europejskiej.

3. Futuro Fashion Ltd. może wprowadzić także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów.

4. Futuro Fashion Ltd. doręcza Klientowi dowód zakupu Towaru.

5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.

6. Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Towaru lub miejsca odbioru zamówienia.

IX. REKLAMACJA

1. Futuro Fashion Ltd. nie jest odpowiedzialna względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380), jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

2. Futuro Fashion Ltd. w terminie najpóźniej 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.

3. Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Towar, którego reklamacja dotyczy, opis wady, zdjęcie Towaru, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.

4. Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Futuro Fashion Ltd. za nabycie danego Towaru.

5. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Futuro Fashion Ltd. nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Futuro Fashion Ltd. za uzasadnione.

6. Futuro Fashion Ltd. powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Futuro Fashion Ltd. lub zakresu Towarów sprzedawanych przez Futuro Fashion Ltd., konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu i Sklepu Internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu – Sklepu Internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu – Sklepu Internetowego. W takim wypadku Futuro Fashion Ltd. poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację przesłaną na adres mailowy Klienta. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, Klient może usunąć Konto zgodnie z treścią §2 ust. 9 niniejszego Regulaminu. Brak akceptacji zmienionego regulaminu nie oznacza żądania Klienta usunięcia danych w myśl RODO.

2. Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

3. Futuro Fashion Ltd. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Futuro Fashion Ltd nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

5. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

7. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Futuro Fashion Ltd. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

8. Spółka informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Spółka nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie powyższego sporu.

Produkt dodany do ulubionych

Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych, w tym badania Twoich zainteresowań i dopasowania do nich reklam na innych stronach www. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej